dengan menyebut nama allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
Diberdayakan oleh Blogger.

Sabtu, 06 Oktober 2012

Mata Pelajaran Aqidah Akhlak

Mata Pelajaran Aqidah Akhlaki


          stilah Aqidah Akhlak terdiri dari dua kata yang masing-masingmempunyai arti sendiri. Menurut Syamsuddin Yahya menjelaskan sebagaiberikut: kata Aqo’id merupakan bentuk jamak dari Aqidah, yang mempunyaiarti kepercayaan. Maksudnya adalah hal-hal yang diyakini oleh orang-orangislam. Artinya mereka menetapkan kebenarannya seperti disebutkan dalamhadits Nabi Muhammad SAW.Sedangkan dalam menjelaskan istilah Akhlak, Djasuri mengemukakansebagai berikut: “Kata Akhlak adalah bentuk jamak dari kata Khuluqun yangberarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat”.Dari pengertian diatas dapat dijabarkan bahwa mata pelajaran AqidahAkhlak adalah disiplin ilmu yang mempelajari kepercayaan atau keyakinantentang dasar-dasar ajaran islam sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.Sedangkan menurut Deparemen Agama Direktorat JendralKelembagaan Agama Islam, pendidikan Aqidah Akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, menghayatidan mengimani Allah SAW. Dan merealisasikan dalam perilaku akhlak muliadalam kehidupan sehari-hari melalui bimbingan, pengajaran, latihan,penggunaan pengalaman, pembiasaan. Dalam kehidupan masyarakat yangmajemuk dalam bidang kagamaan, pendidikan ini juga diarahkan padapeneguhan aqidah disatu sisi dan peningkatan toleransi serta salingmenghormati dengan penganut agama lain dalam rangka mewujudkankesatuan dan persatuan bangsa.Aqidah Akhlak adalah bagian dari rumpun dari mata pelajaran PAI(Pendidikan Agama Islam) yang memberikan pendidikan, memegang teguhaqidah islam, memahami ajaran agama islam, dan mengamalkan isikandungannya sebagai petunjuk hidup dalam kehidupan sehari-hari denganmenekankan pada keimanan dan penanaman akhlak terpuji, serta menghindariakhlak tercela.Pembelajaran Aqidah Akhlak bertujuan untuk mencetak manusia yangparipurna (Insan Kamil), yaitu manusia yang tidak hanya mementingkankehidupan dunia melainkan juga kehidupan akhirat yang diyakini sebagaitujuan terakhir dalam semua kehidupan.


0 komentar:

Posting Komentar